Thiết bị y tế An Sinh

An Sinh hoàn thành tất cả Hồ sơ theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị Y tế

Ngày 15/05/2016 Chính phủ ban hành nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, sau đó BYT ban hành các thông tư hướng dẫn hướng dẫn thực hiện. – Thông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế – Thông tư 42/2016/TT-BYT quy định thừa nhận kết […]