Thiết bị y tế An Sinh

Danh sách hóa chất máy xét nghiệm sinh hóa Biorex Anh

Giá: liên hệ

Mô tả

Hóa chất máy xét nghiệm sinh hóa Biorex dành cho máy sinh hóa mở tự động và bán tự động

Tên hóa chất

Code

Đóng gói

Tự động

Bán tự động

Access Fluid

BXC0161B

1x1000ml

x

x

Acid Phosphatase

BXC0401B

1x105ml; 10x10ml; 5x10ml

x

x

Acid Phosphatase

BXC0401C

1x35ml; 10x3ml; 5x3ml

x

x

ADA

BXC0208A

1x20ml; 1x10ml; 1x1ml

x

x

Albumin (Monoliquid) BCG (Ready to Use)

BXC0222A

2x60ml; 1x5ml

x

x

Albumin (Monoliquid) BCG (Ready to Use)

BXC0222B

6x60ml; 1x5ml

x

x

Alcohol (Ethanol)

BXC0491A

3x20ml; 2x5ml; 1x2ml

x

x

Aldolase (Lyo.) GDH/TIM (UV)

BXC0391A

5x20ml;2x1ml; 1×0.5ml

x

x

ALP (L.S) AMP (IFCC)

BXC0184A

5x25ml;; 1x25ml

x

x

ALP (L.S) AMP (IFCC)

BXC0184B

5x50ml; 1x50ml

x

x

ALP (L.S) Colorimetric

BXC0183A

1x50ml; 2x125ml; 1x5ml

x

x

ALP (L.S) DEA (DGKC)

BXC0185A

5x25ml; 1x25ml

x

x

ALP (L.S) DEA (DGKC)

BXC0185B

5x50ml; 1x50ml

x

x

ALP (L.S) DEA (DGKC) 4+1

BXC0187A

1x100ml; 1x25ml

x

x

ALP (Lyo.) DEA (DGKC)

BXC0181A

5x20ml; 5x20ml

x

x

ALP (Lyo.) DEA (DGKC)

BXC0181C

1x105ml; 10x10ml

x

x

Alpha-1-Antitrypsin

BXC0190A

1x20ml; 1x4ml

x

x

ALT (GPT) (L.S) Colorimetric (Standard)

BXC0212A

1x125ml; 1x125ml

x

x

ALT (GPT) (L.S) Colorimetric (Table)

BXC0214A

1x100ml; 1x100ml

x

x

ALT (GPT) (L.S) DGKC 4+1

BXC0215B

2x100ml; 2x25ml

x

x

ALT (GPT) (L.S) IFCC

BXC0213A

1x100ml; 1x20ml

x

x

ALT (GPT) (L.S) IFCC

BXC0213D

2x100ml; 2x20ml

x

x

ALT (GPT) (L.S) IFCC

BXC0213F

5x100ml; 1x100ml

x

x

ALT (GPT) (L.S) IFCC

BXC0213F

5x100ml; 1x100ml

x

x

ALT (GPT) (Lyo.) IFCC

BXC0211C

1x105ml; 10x10ml

x

x

ALT (GPT) (Monoliquid) UV

BXC0127A

1x100ml

x

x

Ammonia (Monoliquid) GLDH

BXC0376A

10x10ml; 1x1ml; 2x1ml

x

x

Amylase (Monoliquid) CNPG3

BXC0562A

6x10ml

x

x

Amylase (Monoliquid) CNPG3

BXC0562B

10x10ml

x

x

Amylase Benzylidene Blocked-pNPG7

BXC0561A

1x30ml; 5x5ml

x

x

Amylase EPS-Pnpg7

BXC0563A

1x25ml; 1x5ml

x

x

Amylase EPS-Pnpg7

BXC0563B

2x25ml; 2x5ml

x

x

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

BXC0176A

5x10ml; 1x1ml

x

x

Anti-Thrombin III

BXC0429A

2x20ml; 1x8ml

x

x

ASO (L.S) Turbidimetric Single Point

BXC0501A

1x40ml; 1x10ml; 1x1ml

x

x

AST (GOT) (L.S) Colorimetric (Standard)

BXC0202A

1x125ml; 1x125ml

x

x

AST (GOT) (L.S) Colorimetric (Table)

BXC0204A

1x100ml; 1x100ml

x

x

AST (GOT) (L.S) DGKC 4+1

BXC0205A

1x100ml; 1x25ml

x

x

AST (GOT) (L.S) DGKC 4+1

BXC0205B

2x100ml; 2x25ml

x

x

AST (GOT) (L.S) IFCC

BXC0203A

1x100ml;1x20ml

x

x

AST (GOT) (L.S) IFCC

BXC0203D

2x100ml; 2x20ml

x

x

AST (GOT) (L.S) IFCC

BXC0203F

5x100ml; 1x100ml

x

x

AST (GOT) (Lyo.) IFCC

BXC0201C

1x105ml; 10x10ml

x

x

AST (GOT) (Monoliquid) UV

BXC0128A

1x100ml

x

x

Bilirubin (L.S) DIRECT

BXC0191A

2x50ml; 1x25ml

x

x

Bilirubin (L.S) TOTAL

BXC0192B

2x100ml; 1x50ml

x

x

Bilirubin (L.S) TOTAL & DIRECT MANUAL

BXC0193A

1x100ml; 1x100ml; 1x50ml; 1x10ml

x

x

Calcium (L.S) AMP/CPC

BXC0291A

1x125ml, 1x125ml, 1×12.5ml, 1x5ml

x

x

Calcium (Monoliquid) Arsenazo

BXC0292A

2x125ml; 1x5ml

x

x

Ceruloplasmin (L.S)

BXC0765A

1x20ml; 1x4ml

x

x

Chloride (Monoliquid) Thiocyanate

BXC0281A

2x60ml; 1x5ml; 1x5ml

x

x

Cholesterol (Monoliquid) CHOD-PAP

BXC0261A

2x60ml; 1x5ml

x

x

Cholesterol (Monoliquid) CHOD-PAP

BXC0261B

6x60ml; 1x5ml

x

x

Cholesterol (Monoliquid) CHOD-PAP

BXC0261C

8x250ml; 1x5ml

x

x

Cholesterol (Monoliquid) CHOD-PAP

BXC0261D

4x250ml; 1x5ml

x

x

Cholinesterase (L.S) Butyryl (DGKC)

BXC0801A

5x20ml; 2x10ml

x

x

Citrate (Urinary) (L.S) Enzymatic Colorimetric

BXC0120A

2x10ml; 1x2ml; 2x10ml; 1x5ml, 2x3ml

x

x

CK-MB (L.S) Immunoinhibition

BXC0452A

1x25ml; 1x5ml

x

x

CK-MB (L.S) Immunoinhibition

BXC0452B

2x25ml; 2x5ml

x

x

CK-MB (Lyo.) Immunoinhibition

BXC0451A

1x35ml; 10×2.5ml; 1x2ml

x

x

CK-nac (Lyo) Nac Activation, Serum Start, DGKC

BXC0251D

1x35ml; 10×2.5ml

x

x

CK-nac (L.S) Nac Activation, Serum Start, DGKC

BXC0252A

2x25ml; 2x5ml

x

x

CK-nac (L.S) Nac Activation, Serum Start, DGKC

BXC0252B

2x50ml; 2x10ml

x

x

CK-nac (L.S) Nac Activation, Serum Start, DGKC

BXC0252T

5x100ml; 2x50ml

x

x

CK-nac 4+1 (L.S) Nac Activation, Serum Start, DGKC

BXC0253A

2x20ml; 1x10ml

x

x

CK-nac 4+1 (L.S) Nac Activation, Serum Start, DGKC

BXC0253B

2x40ml; 1x20ml

x

x

CO2 (Bicarbonate) (Monoliquid) Enzymatic

BXC0152A

10x5ml; 1x1ml

x

x

CO2 (Bicarbonate) (Monoliquid) Enzymatic

BXC0152B

10x10ml; 1x1ml

x

x

Complement C3

BXC0851A

2x20ml; 1x8ml

x

x

Complement C4

BXC0861A

2x20ml; 1x8ml

x

x

Copper (Monoliquid) DBP (Colorimetric)

BXC0341A

2x25ml; 1x5ml

x

x

Copper Urinary (Monoliquid) DBP (Colorimetric)

BXC0343A

2x25ml, 1x5ml

x

x

Creatinine (L.S) Jaffe with Deproteinization

BXC0112A

1x120ml; 1x120ml; 1x35ml

x

x

Creatinine (L.S) Jaffe without Deproteinization

BXC0111A

1x120ml; 1x120ml; 1x5ml

x

x

Creatinine (L.S) Jaffe without Deproteinization

BXC0111B

3x60ml; 3x60ml; 1x5ml

x

x

Creatinine (L.S) Jaffe without Deproteinization

BXC0117A

1x120ml; 1x120ml; 1x5ml

x

x

CRP Full Range (L.S) Turbidimetric Single Point

BXC0382A

1x40ml; 1x10ml; 1x1ml

x

x

CRP Full Range (L.S) Turbidimetric Single Point

BXC0382B

2x40ml; 2x10ml; 1x1ml

x

x

CRP Full Range (L.S) Turbidimetric Single Point

BXC0382C

4x40ml; 4x10ml; 1x1ml

x

x

Cystatin-C (L.S) Turbidimetric

BXC0777A

1x20ml; 1x4ml

x

x

D-Dimer

BXC0787B

1x30ml; 1x10ml

x

x

Ferritin (L.S) Turbidimetric

BXC0441A

1x20ml; 1x5ml; 1x1ml

x

x

Fructosamine (L.S) Nitroblue Tetrazolium (NBT)

BXC0591A

3x6ml; 3x14ml

x

x

Fructosamine Calibrator

BXC0592A

1x1ml

x

x

G6PDH (Lyo.) Digitonin (UV)

BXC0571A

2x50ml; 1x2ml; 1x2ml;1x35ml

x

x

G6PDH (Lyo.) UV VISUAL

BXC0574A

25T

x

x

G6PDH Control Deficient

BXC0572B

3x1ml

x

x

G6PDH Control Normal

BXC0573B

3x1ml

x

x

GGT (L.S) Carboxy

BXC0362A

1x60ml; 1x12ml

x

x

GGT (L.S) Carboxy

BXC0362D

2x60ml; 2x12ml

x

x

GGT (Lyo.) Carboxy

BXC0361A

1x60ml; 5x10ml

x

x

Glucose (Monoliquid) GOD-PAP

BXC0101A

6x60ml; 1x5ml

x

x

Glucose (Monoliquid) GOD-PAP

BXC0101B

6x125ml; 1x5ml

x

x

Glucose (Monoliquid) GOD-PAP

BXC0101C

2x500ml; 1x5ml

x

x

Glucose (Monoliquid) GOD-PAP

BXC0101D

4x250ml; 1x5ml

x

x

Haemoglobin (Monoliquid) Drabkin’s (Concentrate)

BXC0482A

1x1000ml; 1x1ml

x

x

Haemoglobin (Monoliquid) Drabkin’s (Concentrate)

BXC0482B

3x1000ml; 1x1ml

x

x

Haptoglobin (L.S)

BXC0496A

2x20ml; 1x8ml

x

x

HbA1c Direct Enzymatic

BXC0672A

1x7ml; 1x3ml; 1×4.5ml; 1x15ml

x

x

HbA1c Modified Enzymatic

BXC0670A

1x30ml; 1x10ml; 2x120ml; 2×0.5ml

x

x

HDL Cholesterol (L.S) Direct (with Calibrator)

BXC0421D

3x10ml; 1x10ml; 1x1ml

x

x

HDL Cholesterol (L.S) Direct (without Calibrator)

BXC0421B

6x30ml; 3x20ml

x

x

HDL Cholesterol (L.S) Direct (without Calibrator)

BXC0421C

4x70ml; 2x50ml

x

x

HDL Cholesterol (Monoliquid) Precipitant

BXC0422A

2x60ml; 1x5ml

x

x

Homocysteine

BXC0690A

1x16ml; 1x4ml

x

x

IgA (L.S) – No Sample Dilution

BXC0701A

2x20ml; 1x8ml

x

x

IgG (L.S) – No Sample Dilution

BXC0721A

2x20ml; 1x8ml

x

x

IgM (L.S) – No Sample Dilution

BXC0731A

2x20ml; 1x8ml

x

x

Iron (L.S) Ferrozine

BXC0235A

2x40ml; 2x10ml; 1x5ml

x

x

Iron (L.S) Ferrozine

BXC0235B

4x40ml; 2x20ml; 1x5ml

x

x

Iron (Monoliquid) Chromazurol B

BXC0236A

2x50ml; 1x5ml

x

x

Iron/UIBC (Ferrene)

BXC0234A

1x100ml; 2x15ml; 1x10ml; 1x10ml; 1x10ml

x

x

Kappa Light Chains

BXC0331A

2x20ml; 1x8ml

x

x

Lactate (Lyo.) Enzymatic (Colorimetric)

BXC0621A

1x105ml; 16x6ml; 1x5ml

x

x

Lactate (Monoliquid) Enzymatic (Colorimetric)

BXC0622A

2x50ml; 1x5ml

x

x

Lactate Dehydrogenase (LD) (L.S) Lactate → Pyruvate, DGKC

BXC0243A

5x20ml; 1x20ml

x

x

Lactate Dehydrogenase (LD) (L.S) Lactate → Pyruvate, DGKC

BXC0243B

10x10ml; 2x10ml

x

x

Lactate Dehydrogenase (LD) (L.S) Pyruvate → Lactate, DGKC

BXC0242A

5x20ml; 1x20ml

x

x

Lambda Light Chains

BXC0381A

2x20ml; 1x8ml

x

x

LDL Cholesterol (L.S) Direct (with Calibrator)

BXC0431D

3x10ml; 1x10ml; 1x1ml

x

x

LDL Cholesterol (L.S) Direct (without Calibrator)

BXC0431A

3x10ml; 1x10ml

x

x

LDL Cholesterol (Monoliquid) Precipitant

BXC0432A

2x60ml; 1x5ml

x

x

Lipase (L.S) Colorimetric

BXC0511A

2x10ml;1x10ml; 1x3ml

x

x

Lipase (L.S) Colorimetric

BXC0512A

10x10ml

x

x

Magnesium (L.S) Calmagite

BXC0351A

1x60ml; 1x60ml; 1x5ml

x

x

Magnesium (L.S) Calmagite

BXC0351B

2x20ml; 2x20ml; 1x5ml

x

x

Magnesium (Monoliquid) Xylidyl Blue

BXC0352A

2x60ml; 1x5ml

x

x

Magnesium (Monoliquid) Xylidyl Blue

BXC0352B

6x60ml; 1x5ml

x

x

Microalbumin (L.S)

BXC0471A

1x50ml; 1x10ml; 5x1ml

x

x

NEFA

BXC0477B

2x40ml; 1x20ml; 1x1ml

x

x

Oxalate (Urinary) (L.S) Enzymatic Colorimetric

BXC0129A

1x10ml; 1x1ml; 1x20ml; 1x5ml; 2x3ml

x

x

Phosphorus (Inorganic) (L.S) Molybdate

BXC0301A

2x30ml; 2x70ml; 1x5ml

x

x

Phosphorus (Inorganic) (Monoliquid) Molybdate

BXC0302A

5x20ml; 1x5ml

x

x

Potassium (Monoliquid) TPB (Colorimetric)

BXC0138A

5x20ml; 1x5ml

x

x

RF (L.S) Turbidimetric, Multi-point

BXC0611A

1x40ml; 1x10ml; 1x2ml

x

x

Sodium (Monoliquid) Colorimetric, Enzymatic

BXC0146A

5x20ml; 2x5ml

x

x

TIBC (L.S) DIRECT

BXC0237A

1x50ml; 1x15ml

x

x

TIBC (L.S) Ion Saturation Method

BXC0233A

1x100ml; 1x20g

x

x

Total Lipid (Colorimetric) (L.S) Sulpho Phospho Vanillin

BXC0263A

2x100ml; 1x10ml

x

x

Total Protein (Monoliquid) Biuret (Ready To Use)

BXC0173A

2x60ml; 1x5ml

x

x

Total Protein (Monoliquid) Biuret (Ready To Use)

BXC0173B

6x60ml; 1x5ml

x

x

Transferrin

BXC0741A

2x20ml; 1x8ml

x

x

Triglycerides (Monoliquid) GPO-PAP

BXC0271A

2x60ml; 1x5ml

x

x

Triglycerides (Monoliquid) GPO-PAP

BXC0271B

4x60ml; 1x5ml

x

x

Triglycerides (Monoliquid) GPO-PAP

BXC0271C

5x20ml; 1x5ml

x

x

Urea (L.S) GLDH Kinetic & Endpoint

BXC0123A

1x100ml; 1x20ml; 1x5ml

x

x

Urea (L.S) GLDH Kinetic & Endpoint

BXC0123B

3x100ml; 1x60ml; 1x5ml

x

x

Urea (L.S) GLDH Kinetic & Endpoint

BXC0123C

5x100ml; 1x100ml; 1x5ml

x

x

Urea (L.S) GLDH Kinetic & Endpoint 4+1

BXC0124A

1x100ml; 1x25ml; 1x5ml

x

x

Urea (L.S) GLDH Kinetic & Endpoint 4+1

BXC0124B

2x100ml; 2x25ml; 1x5ml

x

x

Urea (L.S) Modified Berthelot

BXC0122A

2x125ml; 1x50ml; 2×6.5ml; 1x5ml

x

x

Urea (L.S) Modified Berthelot

BXC0122B

4x125ml; 2x50ml; 4×6.5ml, 1x5ml

x

x

Urea (Lyo.)

BXC0121A

1x105ml; 5x20ml; 1x5ml

x

x

Urea (Lyo.)

BXC0121B

2x105ml; 10x20ml; 1x5ml

x

x

Urea (Monoliquid) GLDH

BXC0126A

1x100ml; 1x5ml

x

x

Uric Acid (L.S) Uricase PAP

BXC0602A

4x50ml; 1x50ml; 1x5ml

x

x

Uric Acid (Lyo.) Uricase PAP

BXC0601A

1x105ml; 5x20ml; 1x5ml

x

x

Uric Acid (Monoliquid) Uricase PAP

BXC0603A

5x20ml; 1x5ml

x

x

Uric Acid (Monoliquid) Uricase PAP

BXC0603B

1x100ml; 1x5ml

x

x

Uric Acid (Monoliquid) Uricase PAP

BXC0603C

5x100ml; 1x5ml

x

x

Urinary & CSF Protein (Monoliquid) Pyrogallol Red

BXC0172A

2x60ml; 1x5ml

x

x

Urinary & CSF Protein (Monoliquid) Pyrogallol Red

BXC0172B

4x60ml; 1x5ml

x

x

Vitamin D

BXC0742A

1x40ml; 1x10ml

x

x

Zinc (Monoliquid) 5-Bromo-PAPS

BXC0462A

2x40ml; 1x5ml

x

x