Thiết bị y tế An Sinh

Chuyển đổi số giúp đổi mới toàn diện ngành y tế

Ngành y tế hiện nay hết sức nỗ lực cho một tiến trình đổi mới toàn diện để làm thế nào để phục vụ người dân được tốt hơn. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong đó công nghệ thông tin sẽ giúp tiến trình thay đổi của ngành được hiện thực hóa. Tại […]